Labeda Shooter Rollen 8er Set

Sprzeda? hokeja na lodzie
Labeda Shooter Rollen 8er Set
193.88 PLN
263.98 PLN *
- 27 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2642.01 PLN2 %
4403.35 PLN4 %

Labeda Shooter Reels - The allround reel for all surfaces.
features
- Precise bearing guide for the perfect support of the ball bearings.
- Star design rim for a low overall weight.
- Uniform wear and good grip.
- A role for young players looking for the good grip, speed and feel on every court.
- Suitable for ball bearings with standard size 608.
- Price for: 8 rolls.
Labeda - mature branded rolls Made in USA.

Hardness: 78A

S?owa kluczowe: shooter, labeda, grip, wheel, wheels, outdoor, indoor, hardness, strength, mature, asphalt, hall, 78A, 78
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.