Ostry kij Sidelines Sharp Stick z kamieniem do honowania

Bestseller
Nasz napiwek
Ostry kij Sidelines Sharp Stick z kamieniem do honowania
Ostry kij Sidelines Sharp Stick z kamieniem do honowania (2) Ostry kij Sidelines Sharp Stick z kamieniem do honowania (3) Ostry kij Sidelines Sharp Stick z kamieniem do honowania (4)
86.40 PLN
129.71 PLN *
- 33 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Każdy to wie, każdy tego potrzebuje! Najlepsze narzędzie szlifierskie do szybkiego szlifowania pomiędzy.
Wzmocnione boki sprawią, że odłamanie kamieni szlifierskich będzie prawie niemożliwe.

Aby zapewnić bezpieczny transport, ostrzałka jest dostarczana w stabilnej walizce.

Dostawa obejmuje oddzielny kamień do honowania.

CECHY:


  • długa żywotność dzięki stabilizowanym bokom kamienia szlifierskiego
  • zostanie dostarczony w stabilnej walizce
  • w zestawie oddzielny kamień do honowania

S?owa kluczowe: schleifstein, schliff, stein, abrieb, blade, runner, pflege, schliff, Patinar, ice-skate, pattinare, skate, patiner
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.