Utylizacja zu?ytych baterii

Bezp?atny zwrot zu?ytych baterii

Nie wolno wyrzuca? baterii do ?mieci domowych. Jeste? prawnie zobowi?zany do zwrotu starych baterii, aby zapewni? ich w?a?ciw? utylizacj?. Zu?yte baterie i akumulatory mog? by? utylizowane w miejskich punktach zbiórki odpadów lub w handlu detalicznym. Jeste?my równie? zobowi?zani do odbioru starych baterii, przy czym nasz obowi?zek ogranicza si? do starych baterii, które oferowali?my i sprzedawali?my jako nowe baterie w naszej ofercie. Te stare akumulatory mog? Pa?stwo odes?a? do nas lub wys?a? je bezpo?rednio do nas w magazynie:

Image Sport & Event GmbH
Rensburger Str. 14
30659 Hannover

Symbol baterii

Baterie s? oznaczone symbolem. Symbol ten oznacza przekre?lony kosz na ?mieci. Oznacza on, ?e nie wolno wyrzuca? baterii do ?mieci domowych. W przypadku baterii zawieraj?cych wi?cej ni? 0,0005% masy rt?ci, wi?cej ni? 0,002% masy kadmu lub wi?cej ni? 0,004% masy o?owiu, pod symbolem znajduje si? nazwa chemiczna konkretnej u?ytej substancji zanieczyszczaj?cej. "Cd" oznacza kadm, "Pb" - o?ów, a "Hg" - rt??.

Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.