Informacje prawne

U?ytkownik

Image Sport & Event GmbH
Rendsburger Str. 14
30659 Hannover

telefon: 0511 / 542909-20
faks: 0511 / 542909-33

info

Dyrektor zarz?dzaj?cy: Christian Fischer

Godziny otwarcia naszych lokalnych sklepów

IBAN: DE83 2507 0024 0037 7697 00, BIC: DEUTDEDBHAN (Deutsche Bank)

Zarejestrowany w S?d lokalny Hannover jako HRB 62548.
Identyfikator podatkowy: DE188094913
Cz?onek IHK Hannover.
Miejsce prowadzenia dzia?alno?ci: Hannover

Other online means of communication

You can also reach us via our contact form, WhatsApp Messenger or Live Support. Information on the collection of personal data can be found in our privacy policy.

Rozwi?zywanie skarg

Platform? ODR Komisji Europejskiej mo?na znale?? tutaj: ec.europa.eu/consumers/odr/
Nie jeste?my ani zaanga?owani, ani ch?tni do udzia?u w procesie rozwi?zywania sporów.

Wy??czenie odpowiedzialno?ci: Mimo starannej kontroli tre?ci nie ponosimy odpowiedzialno?ci za tre?ci linków zewn?trznych. Za tre?? stron, do których prowadz? linki, odpowiada wy??cznie ich operator.

Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.