Informacje prawne

U?ytkownik

Image Sport & Event GmbH
Rendsburger Str. 14
30659 Hannover

telefon: 0511 / 542909-20
faks: 0511 / 542909-33

info

Dyrektor zarz?dzaj?cy: Christian Fischer

Godziny otwarcia naszych lokalnych sklepów

IBAN: DE83 2507 0024 0037 7697 00, BIC: DEUTDEDBHAN (Deutsche Bank)

Zarejestrowany w S?d lokalny Hannover jako HRB 62548.
Identyfikator podatkowy: DE188094913
Cz?onek IHK Hannover.
Miejsce prowadzenia dzia?alno?ci: Hannover

IT-Beratung & IT-Service

Eiskristall IT GmbH

Rozwi?zywanie skarg

Platform? ODR Komisji Europejskiej mo?na znale?? tutaj: ec.europa.eu/consumers/odr/
Nie jeste?my ani zaanga?owani, ani ch?tni do udzia?u w procesie rozwi?zywania sporów.

Wy??czenie odpowiedzialno?ci: Mimo starannej kontroli tre?ci nie ponosimy odpowiedzialno?ci za tre?ci linków zewn?trznych. Za tre?? stron, do których prowadz? linki, odpowiada wy??cznie ich operator.

Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.