Sklepy lokalne

Jeste?my wiod?cym sklepem hokejowym dla hokeja i artyku?ów hokejowych w Europie. Nasze artyku?y mo?na kupi? online 24 godziny na dob?.

Mamy jedn? z najwi?kszych akcji na rynku hokejowym. Dlatego te? mo?emy dostarcza? sprz?t hokejowy nawet je?li inni dealerzy nie maj? ju? na sk?adzie ?adnego towaru. Dzi?ki naszemu ogromnemu magazynowi centralnemu w Hanowerze mo?emy w krótkim czasie dostarczy? Pa?stwu w ka?dym sklepie dok?adnie ten sam produkt.

Twoja decyzja - nasz serwis

Niezale?nie od tego, czy kupuj? Pa?stwo produkty w jednym z naszych sklepów, czy te? w naszym hokejowym sklepie internetowym, mog? Pa?stwo dowolnie zmienia? lub wymienia? towary. Tak wi?c: zakupione w sklepie i zmienione na drodze wysy?ki. Mo?na równie? wypróbowa? lub przetestowa? towar w sklepie, a nast?pnie zleci? jego wysy?k?.

Sklep Augsburg-Königsbrunn

Bgm.-Wohlfarth-Straße 6
86343 Königsbrunn

augsburg
telefon: +49 (0)8231 / 959 9005

Godziny otwarcia:
Terminvereinbarung per Telefon oder Whatsapp.
Somit noch bessere indivuduelle Beratung bei Eishockey-Ausrüstung.

WhatsApp Chat-Service - kein WhatsApp Call oder Telefon:
WhatsApp info i serwis pyta? (dzia?anie testowe)

• Eigene Parkplätze (6x) direkt vor der Tür
• Elektrofahrzeug - kostenlos laden (1x)
• Bushaltestelle direkt vor der Tür
• Kunsteisfläche zum Testen der Schlittschuhe
• Handschliff oder mit Automaten - je nach Wunsch

Sklep i siedziba g?ówna Hannover

Rendsburger Str. 14
30659 Hannover

telefon: +49 (0)511 / 542909-20
faks: +49 (0)511 / 542909-33

Godziny otwarcia:
Terminvereinbarung per Telefon oder Whatsapp.
Somit noch bessere indivuduelle Beratung bei Eishockey-Ausrüstung.

WhatsApp Chat-Service - kein WhatsApp Call oder Telefon:
WhatsApp info i serwis pyta? (dzia?anie testowe)

Sklep Berlin

Filiale bleibt dauerhaft geschlossen. Keine Wiedereröffnung geplant.
Bitte nutzen Sie statt dessen unseren Online-Shop!

Laden, Geschäft Laden, Geschäft Laden, Geschäft Großes Lager Großes Lager Großes Lager
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.