Dost?pno?? produktów

Ma?a kolorowa ikona paczki informuje o dost?pno?ci produktów w sklepie. Kolory maj? nast?puj?ce znaczenie:

Produkt jest w magazynie i ju? dost?pny.
Produkt jest teraz w magazynie.
Produkt nie jest teraz w magazynie.
Ten Produkt nie jest aktualnie w magazynie dost?pny. Zosta?o ju? zamówione u producenta lub zostanie zamówione, gdy tylko otrzymamy Twoje zamówienie. Nie bierzemy odpowiedzialno?ci za dost?pno?? tego produktu. Zostaniesz poinformowany, je?li wyst?pi opó?nienie.
Produkt nie jest ju? dost?pny.

Ponadto informacje o mo?liwej dostawie znajdziesz na szczegó?owych stronach produktów. Mo?e to wygl?da? tak:

Gotowy do wysy?ki
w 36 godzine

Mo?esz przej?? do szczegó?owych stron produktu, klikaj?c nazw? produktu na li?cie.

Uwaga: Data dostawy jest zale?na od tego, czy wszystkie zamówione produkty maj? tak? sam? dost?pno??, np. ikona "dost?pne teraz". Daty staj? si? wa?ne dopiero po otrzymaniu p?atno?ci, a wi?c mog? zale?e? od wybranego sposobu p?atno?ci.

Uwaga: B??dy wed?ug stanu magazynowego i wynikaj?ce z nich opó?nienia w dostawie s? wykluczone.

Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.