Ice Hockey Shop - Jeste?my nr 1 w Europie Ice Hockey Shop i Roller Hockey Shop. Najlepszy sprz?t hokejowy online. Mamy wiele ?y?ew hokejowych z Bauer, CCM, Warrior i innych w sklepie i dostarczy? tani sprz?t hokejowy bardzo szybko do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, W?och, Szkocji, Belgii, Holandii, Francji i innych krajów w 3-4 dni.

 • Dostarczamy produkty hokejowe bezpo?rednio z Niemiec - szybko i bezpiecznie, bez dodatkowych op?at - cena, któr? widzisz w ko?cu jest ostateczna cena.
 • Nie ma minimalnej warto?ci zamówienia.
 • Najlepiej oceniane w g?osowaniu shopvote.
 • Sta?e koszty wysy?ki! Mo?esz zamówi? 1 lub 10 paczek i zap?aci? koszty wysy?ki tylko raz (w wi?kszo?ci przypadków od 7,95 do 12,95 euro).
 • Nie ma ryzyka! Mo?esz odes?a? wszystkie produkty z powrotem, je?li nie chcesz go.
 • ?adnych dodatkowych op?at za wysy?k? kijów hokejowych.
 • Wysy?ka hokejowych towarów gotowych do wysy?ki w ci?gu 36 godzin.
 • Dostarczamy do Francji, Belgii, Hiszpanii, W?och, Grecji, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii i wielu innych krajów. Mamy ustali? cen? transportu yopu mo?e zamówi?, ile chcesz. Równie? youu uzyska? dodatkowy rabat do 4%, je?li zamówisz wi?cej ni? 1000 euro. Wi?c popro? cz?onka zespo?u
 • Mo?esz odes?a? wszystkie produkty w ci?gu 60 dni od otrzymania produktu z powrotem do nas i uzyska? pieni?dze na produkt Z powrotem.
.
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
 • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
 • du?e zapasy magazynowe
 • brak minimalnej warto?ci zamówienia
 • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.