Ice Hockey Glove several brand Junior

Sprzeda? hokeja na lodzie
Nasz napiwek
Ice Hockey Glove several brand Junior
156.55 PLN
268.23 PLN *
- 42 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %

A diversity of brands, as the storeman decides. Your will not be able to choose, which explains the sensational price. We cannot answer to your wishes in this case.
- You cannot choose a glove, as we are sending out single remnants. But the glove will definitely be more valuable. It's a surprisepack at a great price and always for Hockey

S?owa kluczowe: Bauer, CCM, Reebok, Warrior, Instrike, glove, bestprice glove
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.