Profile 1200/1400/2500 Chin Cup Strap Strap for goaliemask

Profile 1200/1400/2500 Chin Cup Strap Strap for goaliemask
74.54 PLN
111.63 PLN *
- 33 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
0.00 PLN0 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BAUER

Fits to Itech / Bauer 1200 / 1400 / 2500 Decal goalie mask
The strap of your chin ripped?
No problem!! We have the solution with this replacement part.

S?owa kluczowe: replacement, goal, mask, golie
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.