Bauer OOFOS Sport Flex Slide Slipper / shower sandals

NOWO??
Bauer OOFOS Sport Flex Slide Slipper / shower sandals
Bauer OOFOS Sport Flex Slide Slipper / shower sandals (2) Bauer OOFOS Sport Flex Slide Slipper / shower sandals (3) Bauer OOFOS Sport Flex Slide Slipper / shower sandals (4) Bauer OOFOS Sport Flex Slide Slipper / shower sandals (5) Bauer OOFOS Sport Flex Slide Slipper / shower sandals (6) Bauer OOFOS Sport Flex Slide Slipper / shower sandals (7)
376.25 PLN
470.13 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2822.20 PLN2 %
4703.67 PLN4 %
BAUER

Easy to slide on and off between ice time or training sessions, this sport slide features OOfoamT technology and a patented footbed for additional support. This unique foam technology absorbs impact, so your body doesn't have to - helping you get back for your next game.

S?owa kluczowe: Slippers, flip flop, sandal, shower, regeneration
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.