Instrike Waxed Laces 108'' - 330cm white (size 10-13)

Instrike Waxed Laces 108'' - 330cm white (size 10-13)
16.78 PLN
26.62 PLN *
- 37 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2684.56 PLN2 %
4474.27 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
INSTRIKE

Shoe laces in high quality - (100% Polyester)
- Colors: white with double black stripe or Black with double blue stripe
- Sizes: 108''
- waxed
- Sold in pairs

S?owa kluczowe: shoelace, weiss, waxed, senkel, schnur, Cordón, shoelace, laccio, snřrebĺnd, lacet
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.